Case 28

Decision No. 28, dated May 5, 2010.
Download Judgment: English Albanian
Country: Albania
Region: Europe
Year: 2010
Court: Constitutional Court of the Republic of Albania [Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë]
Health Topics: Health systems and financing, Medicines
Human Rights: Right to health
Tags: Access to drugs, Access to medicines, Health regulation, Pricing, Reimbursement, Social security, Subsidies

The Health Insurance Institute of Albania partially reimbursed the citizens of Albania for purchase of specific drugs that are included in the annually-published list. This list and the extent of the price coverage for the covered drugs was approved by a decision of the Albanian Council of Ministers (CoM).

The Pharmaceuticals Distributors Association of Albania (SHDFSH)(acronym corresponding to the Albanian title) filed a claim with the Constitutional Court of the Republic of Albania, arguing that this CoM decision prevented the free commercial activity in the drugs trade by unfairly limiting the prices for certain listed drugs. The SHDFSH argued that such limitation violated the right to free economic activity as guaranteed by Articles 11 and 17 of the Albanian Constitution. They requested that the CoM decision to be suspended.

Both the CoM and the Ministry of Health representatives contested that the purpose of the Decision was for the reimbursement of drugs, not for setting of the sale prices of the drugs. Furthermore they argued that the CoM decision did not include a single reference requiring pharmacists to trade the medicines on the market at the prices specified on the labels of the same.

Regarding the standing of SHDFSH, the Court considered that SHDFSH had the required interest conferring such standing to oppose the CoM decision.

Regarding the allegation that the CoM decision violated the constitutional guarantee of freedom of economic activity, the Court concluded that Constitution merely guaranteed an individual’s ability to freely choose to engage in his economic activity of preference and that the legislature not impinge on such core activity to extent that an individual’s exercise of such activity become impossible. The Court then assessed whether the CoM decision did, in fact, restrict the economic freedom of the claimant and if so, whether such restrictions were Constitutional—i.e., made for the public interest and were proportional to the need for economic regulation.

The Court ultimately held that the potential restriction on freedom of economic activity was made not by the CoM decision, but by the underlying law on health insurance and drugs—which law was not subject to constitutional review. Moreover the Court found that the three year statute of limitations for petitioner to bring its claim had already passed.

Thus, the Court rejected the claim filed by the PHDAA.

„Gjykata rithekson se liria e veprimtarisë ekonomike, garantuar nga neni 11 i Kushtetutës nënkupton kryesisht të drejtën për të lidhur kontrata, individualisht ose kolektivisht, lirisht dhe mbi bazën e vullnetit personal, të drejtën për të zgjedhur aktivitetin që dëshiron të ushtrojë individi, të drejtën për të zgjedhur një punë sipas preferencës“

“The Court reiterates that freedom of economic activity, guaranteed by Article 11 of the Constitution means mainly the right to contract, individually or collectively, freely and on the basis of the will, the right to choose activities that the individual wishes to exercise, the right to choose a job of one’s preference, etc.” Paragraph 11.

„Gjykata është shprehur se liria e veprimtarisë ekonomike nënkupton edhe detyrimin e shtetit që, nëpërmjet legjislacionit, të ndërhyjë në rregullimin e kësaj lirie me qëllim që, krahas lirisë së veprimtarisë ekonomike, të garantohet edhe parimi i shtetit social dhe i të mirës së përbashkët.”

“The Court has expressed that freedom of economic activity implies the obligation of the state, through legislation, to intervene in the regulation of this freedom in order to ensure, in addition to freedom of economic activity, the principle of the social state and the common good.” Paragraph 12.

„ Duke ju referuar kushteve të nenit 17/1 në lidhje dhe me nenin 11/3 të Kushtetutës, Gjykata vlerëson edhe kriterin e kufizimit për një interes publik ose për mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve dhe parimin e proporcionalitetit të ndërhyrjes legjislative, të cilët, si rregull, bashkërendohen dhe plotësohen nga njëri tjetri. Lidhur me interesin publik, Gjykata Kushtetuese ka konfirmuar se pranohen si kufizime të arsyeshme të lirisë së veprimtarisë ekonomike iniciativat e ligjvënësit, të cilat shërbejnë për një rregullim të tregut apo interesave të një shteti social.”

“By referring to the terms of Article 17/1 in connection with Article 11/3 of the Constitution, the Court considers the criteria for the restriction of the public interest or the protection of the rights of others and the principle of proportionality of legislative intervention, which as a rule, coordinate and complement one another. Regarding the public interest, the Constitutional Court has confirmed that legislators’ initiatives are accepted as reasonable restrictions on the freedom of economic activity, which serve a market adjustment or the interests of a welfare state.” Paragraph 16.

 

„Bazuar në standardet e mësipërme, Gjykata vlerëson fillimisht nëse vendimi i KM-së, objekt shqyrtimi, kufizon lirinë ekonomike të anëtarëve të subjektit kërkues. Vlerësimi përfshin më pas elementët nëse kufizimi i pretenduar është bërë sipas kritereve të përcaktuara shprehimisht në Kushtetutë, pra me ligj, për një interes publik ose për mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve dhe, në përpjesëtim me gjendjen që e ka diktuar atë. “

 

“Based on the above standards, the Court first assesses whether the CoM decision which is subject to review restricts the economic freedom of the members of the claimant. Subsequently, the assessment considers elements, whether the alleged restrictions are made ​​according to the criteria defined in the Constitution, thus, by law, in the public interest or for the protection of the rights of others and, in proportion to the situation that has dictated it.” Paragraph 17.

 

„Gjykata vëren se vendimi objekt shqyrtimi është një akt i nxjerrë në mbështetje të ligjit për sigurimet shëndetësore, i ndryshuar dhe ligjit për buxhetin e shtetit 2009. Ai përcakton marzhet e diferencuara të listës së barnave që rimbursohen në bazë të mekanizmit/formulës së përcaktuar në aktet e sipërcituara. Në këto kushte Gjykata vlerëson se nëse ka kufizim të veprimtarisë së lirisë ekonomike këtë gjë e ka bërë ligji për sigurimet shëndetësore dhe për barnat dhe jo akti nënligjor objekt shqyrtimi. Këto dy ligje nuk janë objekt i këtij shqyrtimi kushtetues.”

 

“The Court notes that the decision subject to review is an act issued in support of the law on health insurance, as amended, and the state budget of 2009. It defines margins differentiated by the list of drugs which are reimbursed on the basis of the mechanism / formula determined in the above mentioned acts. In these conditions the Court considers that, if there is restriction on liberty of economic activity, this restriction has been adjusted by ​​the law on health insurance and drugs, and not by the legal act which is subject to review. These two laws are not subject to the constitutional review.” Paragraph 20.