• Murray v. The Netherlands
 • M.A. v. Cyprus
 • Knecht v. Romania
 • Kardava v. Ukraine
 • Wenner v. Germany
 • Solomakhin v. Ukraine
 • Saribekyan and Balyan v. Azerbaijan
 • RENOLDE v. FRANCE
 • I.B. v. Greece
 • DIMITAR SHOPOV v. BULGARIA
 • Gajcsi v. Hungary
 • Calvelli and Ciglio v. Italy
 • Mitkus v. Latvia
 • Aden Ahmed v. Malta
 • CIORAP v. MOLDOVA
 • Gorobet v. Moldova
 • Holomiov v. Moldova
 • LITWA v. POLAND
 • Sosinowksa v. Poland
 • POPOV v. RUSSIA
 • LIND v. RUSSIA
 • E.A. v. Russia
 • Vasyukov v. Russia
 • Kozhokar v. Russia
 • LOGVINENKO v. UKRAINE
 • Haas v. Switzerland
 • Malenko v. Ukraine
 • Ashingdane v. The United Kingdom
 • Kats & Ors. v. Ukraine
 • Edward Wiater v. Poland
 • Khan v. The United Kingdom
 • GHEORGHE v. ROMANIA
 • M.A.K. and R.K. v. the United Kingdom
 • Valeriy Samoylov v. Russia
 • Grishin v. Russia
 • SABLINA and others v. Russia
 • Andrzej Karpisiewicz v. Poland
 • Charles Gard and others v. the United Kingdom
 • Durisotto v. Italy
 • CSOMA v. ROMANIA
 • Tekin and Arslan v. Belgium
 • Tanli v. Turkey
 • Daskalovi v Bulgaria
 • Ebedin Abi v. Turkey
 • Vladimir Vasilyev v. Russia
 • CASE OF TAMAŠAUSKAS AND RADZEVIČIUS v. LITHUANIA
 • CASE OF TADEVOSYAN v. ARMENIA
 • E.S. v. Austria
 • Hummatov v. Azerbaijan
 • Labita v. Italy
 • Enea v. Italy
 • S.H. v. Austria
 • Association for the Defence of Human Rights in Romania-Helsinki Committee on Behalf of Ionel Garcea v. Romania
 • R.R. v. Poland
 • B. v. Romania (no. 2)
 • Hristozov and Others v. Bulgaria
 • Lazariu v. Romania
 • Hadzic and Suljic v. Bosnia and Herzegovina
 • Ledyayeva, Dobrokhotova, Zolotareva and Romashina v. Russia
 • Lambert and Ors. v. France
 • Frankowicz v. Poland
 • Brincat and Ors. v. Malta
 • Marian Stoicescu v. Romania
 • Eugen Gabriel Radu v. Romania
 • Shchebetov v. Russia
 • Senturk v. Turkey
 • M v. Ukraine
 • Eremiášová and Pechová v. The Czech Republic
 • Dubska and Krejzova v. The Czech Republic
 • Benjamin & Wilson v. United Kingdom
 • P, C, & S v. United Kingdom
 • Laskey, Jaggard, and Brown v. United Kingdom
 • İlhan v. Turkey
 • Atudorei v. Romania
 • Stubbings and Ors. v. United Kingdom
 • P. and S. v. Poland
 • COLAK AND TSAKIRIDIS v. GERMANY
 • Sigurjonsson v. Iceland
 • Z v. Poland
 • Goginashvili v. Georgia
 • Petukhova v. Russia
 • Panteleyenko v. Ukraine
 • Zorica Jovanovic v. Serbia
 • Aswat v. United Kingdom
 • Varapnickaite-Mazyliene v. Lithuania
 • Jehovah’s Witnesses of Moscow and Others v. Russia
 • Costa and Pavan v. Italy
 • H v. Finland
 • Jeladze v. Georgia
 • I v. Finland
 • Tali v. Estonia
 • Bajić v. Croatia
 • M.S. v. The United Kingdom
 • Szuluk v. The United Kingdom
 • G.B. and R.B. v. The Republic of Moldova
 • Radu v. The Republic of Moldova
 • Hurtado v. Switzerland
 • Csoma v. Romania
 • Konovalova v. Russia
 • Lashin v. Russia
 • Salakhov and Islyamova v. Ukraine
 • Case of Saadi v. Italy
 • L.H. v. Latvia
 • Sarban v. Moldova
 • Shtukaturov v. Russia
 • Brânduse v. Romania
 • Finogenov and Others v. Russia
 • Bekos and Koutropoulos v. Greece
 • Kharchenko v. Ukraine
 • Salguiero Da Silva Mouta v. Portugal
 • Cruz Varas and Ors v. Sweden
 • Balmer-Schafroth and Others v. Switzerland
 • Johansen v. Norway
 • Silva Rocha v. Portugal
 • A.K. v. Latvia
 • M.C. v. Bulgaria
 • Stanev v. Bulgaria
 • Lavents v. Latvia
 • Mentes and Others v. Turkey
 • Kalaç v. Turkey
 • Aksoy v. Turkey
 • Schuler-Zgraggen v. Switzerland
 • Enhorn v. Sweden
 • N.B. v Slovakia
 • Melnik v. Ukraine
 • Soering v. United Kingdom
 • Mechenkov v. Russia
 • McMichael v. United Kingdom
 • M.S.S. v. Belgium and Greece
 • M. v. United Kingdom
 • Kyrtatos v. Greece
 • Kozak v. Poland
 • Kjeldsen, Busk Madsen & Pedersen v. Denmark
 • Khatayev v. Russia
 • Kerojärvi v. Finland
 • K.H. and Others v. Slovakia
 • K.A. v. Finland
 • Humen v. Poland
 • Hajol v. Poland
 • Grishin v. Russia
 • Gladkiy v. Russia
 • Giacomelli v. Italy
 • Gelfmann v. France
 • Fadeyeva v. Russia
 • Evans v. United Kingdom
 • Eriksson v. Sweden
 • Elsholz v. Germany
 • Elefteriadis v. Romania
 • Eggertsdóttir, Sara Lind v. Iceland
 • Condron v. United Kingdom
 • Campbell & Cosans v. United Kingdom
 • Bergens Tidende & Ors. v. Norway
 • Berecová v. Slovakia
 • Belashev v. Russia
 • V.C. v. Slovakia
 • Kudla v. Poland
 • X & Y v. The Netherlands
 • Oyal v. Turkey
 • Süheyla Aydin v. Turkey
 • Aydin v. Turkey
 • M.S. v. Sweden
 • Byrzykowski v. Poland
 • Andersson, Anne-Marie v. Sweden
 • Akkoc v. Turkey
 • Z v. Finland
 • X v. The United Kingdom
 • X, Y and Z v. United Kingdom
 • X v. France
 • Varbanov v. Bulgaria
 • Testa v. Croatia
 • Terra Woningen B.V. v. The Netherlands
 • Storck v. Germany
 • R.R. v. Poland
 • Pretty v. United Kingdom
 • Editions Plon v. France
 • Mouisel v. France
 • Moreno Gómez v. Spain
 • Megyeri v. Germany
 • McGlinchey and Ors. v. United Kingdom
 • Luberti v. Italy
 • L.C.B. v. United Kingdom
 • L. v. Lithuania
 • Kolanis v. United Kingdom
 • Keenan v. United Kingdom
 • Kayankin v. Russia
 • Kalashnikov v. Russia
 • Johnson v. United Kingdom
 • Janssen v. Germany
 • Hatton and Ors. v. United Kingdom
 • H.L. v. United Kingdom
 • Goodwin v. United Kingdom
 • Glass v. The United Kingdom
 • Feldbrugge v. The Netherlands
 • Dodov v. Bulgaria
 • D v. The United Kingdom
 • Tysiąc v. Poland
 • Boso v. Italy
 • A, B and C v. Ireland
 • K.U. v. Finland
 • A. v. United Kingdom
 • A. & Ors. v. Denmark
 • H. v. France
 • Taskin and Ors. v. Turkey
 • Munjaz v. United Kingdom
 • Gillberg v. Sweden
 • Kurić and Others v. Slovenia
 • Sykora v. Czech Republic
 • MGN Limited v. United Kingdom
 • Fyodorov and Fyodorova v. Ukraine
 • Kiyutin v. Russia
 • Subasic v. Croatia
 • Stojanovic v. Serbia
 • Karimov and Others v. Russia
 • Slawomir Musial v. Poland
 • Paladi v. Moldova
 • Aleksanyan v. Russia
 • N. v. United Kingdom
 • Shelley v. United Kingdom
 • M.H. v. United Kingdom
 • Khudobin v. Russia
 • Jalloh v. Germany
 • Boumediene, et al. v. Bosnia-Herzegovina
 • Okyay and Ors. v. Turkey
 • Moldovan and Others v. Romania
 • Pentiacova and Ors. v. Moldova
 • Maurice v. France
 • Draon v. France
 • Mihailov v. Bulgaria
 • Öneryildiz v. Turkey
 • Vo v. France
 • Khokhlich v. Ukraine
 • Y.F. v. Turkey
 • Worwa v. Poland
 • Sentges v. Netherlands
 • Van Kück v. Germany
 • Nitecki v. Poland
 • Calvelli and Ciglio v. Italy
 • Price v. United Kingdom
 • Bensaid v. United Kingdom
 • Cyprus v. Turkey
 • Arcila Henao v. Netherlands
 • K. and T. v. Finland
 • Smith and Grady v. United Kingdom
 • Lustig-Prean and Beckett v. United Kingdom
 • Matter v. Slovak Republic
 • Osman v. United Kingdom
 • McGinley and Egan v. United Kingdom
 • Guerra and Ors. v. Italy
 • Dalia v. France
 • Aerts v. Belgium
 • Lopez-Ostra v. Spain
 • Open Door and Dublin Well Women v. Ireland
 • Norris v. Ireland
 • Dudgeon v. United Kingdom
 • Winterwerp v. Netherlands